Artikel 1. Definities
 1. Tafeltje Tegeltje: Tafeltje Tegeltje, gevestigd te Genemuiden onder KvK nr. 78032164.
 2. Klant: degene met wie Tafeltje Tegeltje een overeenkomst is aangegaan.
 3. De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met Tafeltje Tegeltje een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Tafeltje Tegeltje een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
 4. Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: de afnemer die individu is en die als privé persoon handelt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Tafeltje Tegeltje.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij strijdigheid van gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de gesloten overeenkomst voor.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3. Prijzen
 1. Alle gehanteerde prijzen dienen betaald te worden in euro’s. Door Tafeltje Tegeltje wordt vermeld of de prijzen inclusief of exclusief BTW zijn.
 2. Alvorens de bestelling in productie genomen wordt dient het volledige factuur bedrag te zijn voldaan.
 3. Indien een factuur wordt toegezonden aan een consument dient deze de factuur binnen 14 dagen te hebben voldaan.

 

Artikel 4. Levertijd
 1. Bij het aangaan van een overeenkomst wordt de levertijd/uitvoeringsperiode bij benadering vastgesteld door Tafeltje Tegeltje. De levertijd/uitvoeringsperiode gaat pas in vanaf het moment dat de factuur volledig is voldaan.
 2. Bij het overschrijden van de levertijd/uitvoeringsperiode zal Tafeltje Tegeltje tijdig contact opnemen met de afnemer of consument. Hierbij zal Tafeltje Tegeltje een nadere termijn worden gegund met een maximum van een maand.

 

Artikel 5. Vervoer en beschadiging bij aflevering
 1. Tenzij anders is overeengekomen, draagt Tafeltje Tegeltje zorg voor het vervoer van de gekochte goederen en draagt zij ook het risico van beschadiging en verlies.
 2. Als de gekochte goederen door een beroepsvervoerder worden bezorgd zorgt Tafeltje Tegeltje voor een genoegzame verzekering.
 3. Bij aflevering van de gekochte goederen dient de afnemer te tekenen voor het ontvangst van een onbeschadigd product. In geval dat er beschadigingen aan het product worden geconstateerd dient hier aantekening van gemaakt te worden op het ontvangstbewijs en wordt de afnemer gehouden hier binnen twee werkdagen melding van te maken bij Tafeltje Tegeltje.

 

Artikel 6. De aflevering
 1. De afnemer of consument is verplicht er zorg voor te dragen dat de plaats waar aflevering geschieden moet bereikbaar is en al het mogelijke moet doen om een vlotte aflevering mogelijk te maken.
 2. Indien de plaats van aflevering niet bereikbaar is omdat bijvoorbeeld de afmetingen van het product te groot zijn om de plaats van aflevering te kunnen bereiken, komt dat voor rekening en risico van de afnemer of consument.
 3. Indien bij aflevering door Tafeltje Tegeltje blijkt dat de plaats van aflevering niet vlot kan worden bereikt en de afnemer of consument een tweede levering verlangt is Tafeltje Tegeltje gerechtigd om extra vracht-, leverings- en opslagkosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Omdat alle producten die door Tafeltje Tegeltje tegeltjes worden vervaardigd en afgeleverd zijn afgestemd op de wens van de afnemer of consument heeft de afnemer of consument geen recht op herroepingsrecht of beëindiging van de overeenkomst.
 2. Indien afnemer of consument de gesloten overeenkomst toch wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming en Tafeltje Tegeltje hiermee instemt, dan kan de overeenkomst met overeenstemming van beide partijen worden beëindigd. Tafeltje Tegeltje heeft in dat geval het recht op vergoeding van de schade door geleden verlies en ontgaan van de winst. Dit bedrag wordt vastgesteld door Tafeltje Tegeltje.

 

Artikel 8. Garantie
 1. Tafeltje Tegeltje staat in voor de deugdelijkheid van de afgeleverde producten voor een aaneengesloten periode van 12 maanden na aflevering.
 2. In geval van gebrek van de afgeleverde producten geeft de afnemer of consument in alle gevallen Tafeltje Tegeltje de gelegenheid om het gebrek kosteloos te herstellen. Indien nodig zal het product, of een deel daarvan, kosteloos worden vervangen. Dit wordt altijd beoordeeld door Tafeltje Tegeltje.
 3. Geen garantie wordt gegeven op gebreken die het gevolg zijn van:
  • Normale slijtage;
  • Onoordeelkundig gebruik;
  • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  • Installatie, (de)montage, wijziging of reparatie door de afnemer of derden.
 4. Geen garantie wordt verleend op:
  • Geleverde producten die op het moment van aflevering niet nieuw waren;
  • Het werken van hout.

  Tafeltje Tegeltje gebruikt voor het onderblad een hoogwaardige multiplexplaat van Oukume hardhout die volledig wordt geïmpregneerd om ‘werking’(o.m. krimpen, uitzetten, scheuren en/of kromtrekken) van het hout tot het minimum te beperken. Werken van het hout gebeurd voornamelijk door een wisselende luchtvochtigheid. Zowel voor de gebruiker als voor het hout wordt een luchtvochtigheid van 40-60% als gezond beschouwd. Tafeltje Tegeltje geeft als tip om de luchtvochtigheid in de gaten te houden met een hygrometer. Vooral in de stookmaanden kan de luchtvochtigheid sterk dalen. Dit kan simpel voorkomen worden door een luchtbevochtiger te gebruien of eenvoudig een waterbakje op- of aan de kachel plaatsen.
  Tafeltje Tegeltje geeft alleen garantie op houten onderdelen bij productiefouten. Voor de gebruiker is het de verantwoordelijkheid om het werken van hout zoveel mogelijk te beperken.